ADRESA

BiH, Sarajevo 71000
ul. Štrosmajerova br. 1

Osnivačka povelja

U ime Boga, Milostivog, Samilosnog!

Vi koji ste pouzdani u Allaha, budite pouzdani i u sami sebe, pa ako ste krenuli pravim putem i znate šta hocete, nece vam nauditi onaj koji vas krivo gleda… Ako kakvo dobro docekate, to ih ozlojedi, a zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se. No, ako budete ustrajni na svom zacrtanom putu i ako budete iskreni i pošteni prema Allahu i ljudima, njihove spletke i lukavstva nece vam nimalo nauditi. Allah, zaista, dobro zna ono što vi radite (Kur’an, 5:105; 3:120).

Pouzdani u Allaha Uzvišenog i sami u sebe kao nacija Bošnjaka koja ima pravo na sve što imaju i druge nacije u svijetu;
Svjesni da se sloboda nikome ne poklanja, vec da svako ima pravo i obavezu da svoju slobodu osvaja vlastitim radom i trudom;
Iskazujuci zahvalnost i poštovanje bošnjackim šehidima za žrtvu koju su dali za našu slobodu;
Osjecajuci odgovornost za buducnost naše djece, unucadi i cjeloukupnog bošnjackog naroda na Balkanu, u Evropi i u svijetu;
Uvjereni da sadašnja generacija ima volju, znanje i sposobnost da se suoci sa izazovima bošnjackog nacionalnog identiteta, bošnjacke demografije i bošnjacke samoodbrane od asimilacije, progona i genocida;
Odlucni da se borimo za odgoj i obrazovanje nacije Bošnjaka na putu opceg napretka;
Spremni da se borimo protiv siromaštva Bošnjaka vrijednim radom i ekonomskim napretkom u svim oblastima ljudske djelatnosti;
Uvjereni da medu Bošnjacima ima hrabrih, mudrih i sposobnih ljudi koji hoce, znaju i mogu povesti bošnjacki narod u sretniju i bolju buducnost bez straha i neizvjesnosti:

Mi Bošnjaci, Ucesnici Osnivacke skupštine, svojim potpisima usvajamo

ODLUKU
O osnivanju Bošnjacke nacionalne fondacije (BNF)
Clan 1.

Osniva se Bošnjacka nacionalna fondacija (u daljem tekstu: BNF) sa ciljem akumulacije sredstava za finansiranje bošnjackih nacionalnih institucija i projekata.

Clan 2.
BNF ce skupljati potrebna sredstva od mjesecne participacije clanova Fondacije, donacija, dotacija i drugih dostupnih izvora.

Clan 3.
Plan BNF-a je uclaniti najmanje deset hiljada Bošnjaka u svijetu koji ce za Fondaciju izdvajati mjescno najmanje stotinu eura.

Clan 4.
Osnivacki period BNF-a traje godinu dana od dana osnivanja.

Clan 5.
U osnivackom periodu BNF-om ce upravljati petoclani Upravni odbor na celu sa predsjednikom.
BNF ima izvršnog direktora i sekretara.

Clan 6.
U toku osnivackog perioda Upravni odbor dužan je usvojiti Statut i druga akta potrebna za rad BNF-a.

Clan 7.
Sjedište BNF-a je u Sarajevu. BNF može imati svoje sjedište i u Novom Pazaru. BNF ce, u skladu sa potrebama, otvarati svoja predstavništva i u drugim zemljama.

Clan 8.
Pojedinosti o radu BNF-a, a posebno o skupljanju i raspodjeli sredstava, bit ce regulisane Statutom i drugim aktima.

Clan 9.
Svi potpisnici Odluke u osnivackoj godini imaju status osnivaca BNF-a.

Clan 10.
Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

U Sarajevu, dana 02.02.1433 / 27.12.2011. godine.