ADRESA

BiH, Sarajevo 71000
ul. Štrosmajerova br. 1

U ime Boga, Milostivog, Samilosnog!

Vi koji ste pouzdani u Allaha, budite pouzdani i u sami sebe, pa ako ste krenuli pravim putem i znate šta hoćete, neće vam nauditi onaj koji vas krivo gleda… Ako kakvo dobro dočekate, to ih ozlojedi, a zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se. No, ako budete ustrajni na svom zacrtanom putu i ako budete iskreni i pošteni prema Allahu i ljudima, njihove spletke i lukavstva neće vam nimalo nauditi. Allah, zaista, dobro zna ono što vi radite (Kur’an, 5:105; 3:120).

  • Pouzdani u Allaha Uzvišenog i sami u sebe kao nacija Bošnjaka koja ima pravo na sve što imaju i druge nacije u svijetu;
  • Svjesni da se sloboda nikome ne poklanja, već da svako ima pravo i obavezu da svoju slobodu osvaja vlastitim radom i trudom;
  • Iskazujući zahvalnost i poštovanje bošnjačkim šehidima za žrtvu koju su dali za našu slobodu;
  • Osjećajući odgovornost za budućnost naše djece, unučadi i cjeloukupnog bošnjačkog naroda na Balkanu, u Evropi i u svijetu;
  • Uvjereni da sadašnja generacija ima volju, znanje i sposobnost da se suoči sa izazovima bošnjačkog nacionalnog identiteta, bošnjačke demografije i bošnjačke samoodbrane od asimilacije, progona i genocida;
  • Odlučni da se borimo za odgoj i obrazovanje nacije Bošnjaka na putu općeg napretka;
  • Spremni da se borimo protiv siromaštva Bošnjaka vrijednim radom i ekonomskim napretkom u svim oblastima ljudske djelatnosti;
  • Uvjereni da među Bošnjacima ima hrabrih, mudrih i sposobnih ljudi koji hoće, znaju i mogu povesti bošnjački narod u sretniju i bolju budućnost bez straha i neizvjesnosti:

 

 

Mi Bošnjaci, Učesnici Osnivačke skupštine, svojim potpisima usvajamo

 

ODLUKU

O osnivanju Bošnjačke nacionalne fondacije (BNF)

Član 1.

Osniva se Bošnjačka nacionalna fondacija (u daljem tekstu: BNF) sa ciljem akumulacije sredstava za finansiranje bošnjačkih nacionalnih institucija i projekata.

Član 2.
BNF će skupljati potrebna sredstva od mjesečne participacije članova Fondacije, donacija, dotacija i drugih dostupnih izvora.

Član 3.
Plan BNF-a je učlaniti najmanje deset hiljada Bošnjaka u svijetu koji će za Fondaciju izdvajati mjesčno najmanje stotinu eura.

Član 4.
Osnivački period BNF-a traje godinu dana od dana osnivanja.

Član 5.
U osnivačkom periodu BNF-om će upravljati petočlani Upravni odbor na čelu sa predsjednikom. 
BNF ima izvršnog direktora i sekretara.

Član 6.
U toku osnivačkog perioda Upravni odbor dužan je usvojiti Statut i druga akta potrebna za rad BNF-a.

Član 7.
Sjedište BNF-a je u Sarajevu. BNF može imati svoje sjedište i u Novom Pazaru. BNF će, u skladu sa potrebama, otvarati svoja predstavništva i u drugim zemljama.

Član 8.
Pojedinosti o radu BNF-a, a posebno o skupljanju i raspodjeli sredstava, bit će regulisane Statutom i drugim aktima.

Član 9.
Svi potpisnici Odluke u osnivačkoj godini imaju status osnivača BNF-a.

Član 10.

Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

 

U Sarajevu, dana 02.02.1433 / 27.12.2011. godine.